Mine resultater

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste resultater, jeg har opnået som europaparlamentariker siden 2019

Klima og miljø

Energieffektivisering: Som forhandler på revisionen af direktivet for energieffektivisering var jeg med til at sætte ambitiøse, men realistiske mål. Her sørgede jeg for at få EPP med på, at vi nu har bindende målsætninger for hvert medlemsland. Det sikrer, at intet land kan overlade det til de andre at tage slæbet!

EU’s Klimaråd: I 2019 gik jeg til valg på, at vi skulle have et EU Klimaråd – og jeg leverede! På min opfordring blev EU’s klimaråd indskrevet i EU’s klimalov i 2020. Klimarådet skal vurdere de klimalove, vi vedtager, for at sikre deres egnethed på klimamålene. De skal løbende offentliggøre rapporter om, hvordan de vedtagne love på klimaområdet har påvirket, og komme med anbefalinger til, hvordan vi løbende lovgiver med klimamålene i fokus.

Et EU klimamærke: Jeg gik jeg også til valg på et EU klimamærke, og som forhandler på Green Claims Direktivet har jeg påbegyndt det arbejde, som også er en indsat for at bekæmpe greenwashing. Selvom det er usandsynligt, at vi afslutter forhandlingerne inden for den nuværende mandatperiode, repræsenterer indledningen af forhandlingerne en sejr i sig selv. Desuden blev den forskningsrapport om klimamærker, som jeg tog initiativ til i Europa-Parlamentets teknologiske tænketank (STOA), positivt modtaget. Rapporten indeholder en række konkrete forslag til lovgivningen (blandt andet Green Claims Direktivet) for at forhindre uærlige, misledende påstande og sikre, at ægte grønne virksomheder får den anerkendelse og plads på markedet, de fortjener.

Bæredygtige tekstiler: Som EPP’s forhandler på Parlamentets strategi for bæredygtige tekstiler har jeg sat mit præg på EU’s fremtidige behandling af tekstiler ved at få skrevet ind i teksten, at lovgivningen skal laves i samarbejde med mode- og tekstilindustrien selv, og de eksperter og iværksættere, som har nye idéer og innovative koncepter på tegnebrættet. Desuden skal vores lovgivning udformes på en måde, så de små innovative virksomheder, der kan bidrage til fremtidens løsninger, ikke bliver bremset af bureaukrati, samtidig med at de store virksomheder kan bevare deres globale konkurrenceevne. Jeg har også igangsat et forskningsprojekt i Europa-Parlamentets teknologiske tænketank (STOA), for at kortlægge, hvilke data om tekstiler vi mangler, og hvordan vi kan indhente dem. For kun med den rette viden og en kritisk tilgang til viden, kan vi udforme den rette lovgivning.

EU Blue Deal: Jeg har som formand for Parlamentets gruppe for politikere engageret i vanddagsordenen (MEP Water Group) været den drivende kraft for, at der – forhåbentligt – kommer en EU-Blue-Deal i næste valgperiode. Blandt andet har jeg sammen med civilsamfundets EU-organisation, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EESC), taget initiativ til et brev, som er medunderskrevet af kollegaer fra de største politiske grupper, til EU’s statsledere. I dette opfordres de til at bakke op om, at den næste Kommission og den næste valgperiode i det nye Europa-Parlament arbejder fokuseret og holistisk med vand i en EUBlueDeal, som vi har vænnet os til at gøre med EUGreenDeal.

By-spildevand: Jeg har haft stor indflydelse på EU’s direktiv om by-spildevand. Et af de punkter, jeg er mest stolt af, er kravet om, at mindst 80% af medicinresterne skal fjernes, før spildevandet udledes i havet. I dag renser danske renseanlæg generelt ikke for medicinrester, på trods af at de aktive stoffer er ødelæggende for livet i havet, og det er relativt billigt at rense for.

Forbud mod eksport af plastik: EU har ofte eksporteret store mængder plastikaffald til lande uden for vores union. EU bør ikke eksportere miljøproblemer! Dette er noget, jeg er ved at sætte en stopper for som chefforhandler for EU’s forordning om transport af affald (WSR) – og vi er i øjeblikket i gang med de afsluttende forhandlinger. Udover at stoppe eksporten af plastik har jeg også fokuseret på, at hvis vi eksporterer andre former for affald, skal vi sikre os, at de lande, vi sender affaldet til, er i stand til at håndtere det uden at skade miljøet. Derudover skal vores affaldsmarked digitaliseres, så genbrugsbranchernes arbejde bliver mindre bureaukratisk. Allervigtigst er det, at vi skal opbygge et indre cirkulært marked for affald, hvor vi anerkender affald som en ressource. Som politiker for et ”lov-og-orden-parti” har jeg også lagt stort fokus på at bekæmpe affaldskriminalitet. Det har vi for meget af, og det er uacceptabelt! Det skyldes blandt andet for slappe regler og dårlig håndhævelse.

Klimapartnerskaber: I EU’s første klimalov fra 2020 fik jeg ind, at der skal oprettes sektorspecifikke klimapartnerskaber, som er inspireret af den danske tilgang. Det handler om at blive mere klare og fokuserede på, hvordan vi kan opnå den grønne omstilling, sektor for sektor. Mange af de løsninger og teknologier, vi har brug for, findes jo allerede i virksomhederne, de skal blot tages i brug ved at inddrage virkelighedsnære klimapartnerskaber, der kan pege på, hvordan dette kan gøres uden at vente på nye love og direktiver hele tiden. Den idé er faktisk født på mit kontor! Og det var min første oplevelse af, hvor stor indflydelse du som MEP’er kan få, hvis du gør dig umage med argumenter og netværk.
Jordbundsbeskyttelse: Som forhandler på Parlamentets resolution om jordbundsbeskyttelse slog jeg et slag for at beskytte den værdifulde ressource, vores jord er. Jordbunden udgør et komplekst og afgørende økosystem med både miljømæssig og økonomisk betydning. Inden for EU er der konkrete trusler mod jordbunden, herunder klimaforandringer, tætning, erosion, oversvømmelser, landskred, tørke, tab af organisk materiale i jord, forurening og lignende udfordringer. Derfor er det afgørende at udvikle en sammenhængende EU-politik for jordbeskyttelse, og dette var et mål, som jeg arbejdede for som forhandler.

Industri

Kvinder og iværksætteri: Vi har alt for mange potentielle kvindelige iværksættere, som ikke tør gå igang med deres virksomhedsidé – eller som tøver, fordi de ikke kan se, hvordan “work-life-balance” kan hænge sammen for os. Og vi har alt for mange investorer, som ikke ved, at de kan få meget mere ud af deres penge, hvis de putter dem i en kvindes virksomhed end i en mands. Og alt for mange iværksætter-kvinder tror ikke, at deres virksomhed er relevant for den klassiske investor. Dét duer ikke! Europas økonomi og konkurrencekraft kan ikke undvære dette potentiale. Dét var mit fokus som chefforhandler i udarbejdelsen af en rapport fuld af idéer til, hvordan flere kvinder i EU bliver iværksættere. Samtidigt med det satte jeg “strøm” til en af ideerne, som blev et pilotprojekt hos Kommissionen. Et projekt, som skal føre kvindelige iværksættere og “kønsbevidste” investorer mere effektivt i kontakt med hinanden, så virksomhederne kan få den saltvandsindsprøjtning, der kan give mere og hurtigere vækst.

Vi skal være bedre forberedt til næste pandemi: Som den eneste dansker sad jeg med i udvalget, som samlede op på corona-erfaringerne og udarbejdede en (lang) rapport med anbefalinger til fremtiden. Jeg lagde vægt på, at EU bør arbejde på at have verdens bedste sted for lægemiddelindustriens udvikling, forskning, produktion og samarbejde med nationale sundhedsvæsner. At vi skal forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem EU-landene og relevante institutioner. Og at vi skal undgå at standse eller forsinke handel og dynamikken i det indre marked og i det hele taget sørge for, at små og mellemstore virksomheder ikke lider unødigt, mens vi beskytter menneskeliv. Fælles lagerkapacitet er i min verden oplagt at få styr på.

Kameraer på fiskerbåde: Jeg var med til at sørge for, at der ikke kom tvungen videoovervågning af alle europæiske fiskerbåde. Det havde venstrefløjen i Europa-Parlamentet ellers stillet forslag om. Jeg tror, de fleste ville finde det ubehageligt at blive videoovervåget på deres arbejdsplads! Kontrol med og mistænkeliggørelse af fiskeriets hårdt arbejdende mennekser stikker ofte af, og dét vil jeg ikke være med til!
Jeg hjælper virksomheder, som skal navigere i EU-lovgivningen: Det har jeg gjort for meget store danske virksomheder, som næsten havde opgivet at få Polen til at holde op med at udøve ulovlig skattediskkriminering af andre EU-landes virksomheder med datterselskaber i EU. Det har jeg gjort for “Robotklyngen” på Fyn, som så problemer i revideringen af Maskindirektivet. Det har jeg gjort længe for bio-tech-virksomhederne, der har miljø- og klimavenlige alternativer til kemiske pesticider. Det har jeg gjort for lille fynske “V-Spoilers”, der har fundet en smart måde at spare energi i transportsektoren. De sælger små paneler, der forbedrer aerodynamikken på lastbiler og varevogne. Og mange, mange andre virksomheder, som har fundet ud af, at det godt kan betale sig at kontakte mig direkte!

Lige konkurrencevilkår for motorcykelværksteder: SKAD – køretøjsbygger- og autoskadebranchen i Danmark har længe forsøgt at klage til Konkurrencestyrelsen over, at danske motorcykelejere IKKE frit kan vælge værksted uden at miste garantien på deres motorcykel – ligesom borgere i resten af EU. I den forbindelse hjalp jeg dem ved at stille et spørgsmål til konkurrencekommissæren, Margrethe Vestager, som svarede brugbart til at ændre dansk praksis. For som europaparlamentariker har man nemlig krav på at få svar på de spørgsmål, man sender til en eller flere kommissærer.

Havvind: Jeg har været EPP-forhandler på Parlamentets strategi for havvind, og jeg fik derved sat mit konservative præg på strategien. Først og fremmest ved at få indskrevet lettere adgang til tilladelser og bedre infrastruktur til projekterne, så den energi, der produceres med havvind, nemt kan komme frem til kunderne. Derudover slog jeg et slag for, at vi skal have en livscyklus-tilgang til produktionsmetoderne for havvind. Det skal til alle energiteknologier, så vi vælger dem, der reelt har mindst mulig miljøpåvirkning og mest mulig klimapåvirkning til den økonomi, der er bæredygtig for samfundet og den enkelte.

Videnskab

Lovgivning skal have et videnskabeligt grundlag: Som den eneste dansker er jeg medlem af Europa-Parlamentets teknologiske tænketank, STOA, hvor jeg flere gange har taget initiativ til og fået godkendt igangsættelsen af nye forskningsstudier eller forskningsaktiviteter (workshops eller ekspertdebatter). Vi skal nemlig – også selvom vi er politikere – altid gøres os umage med at sikre, at vi har den nyeste og bedste viden om de områder, vi lovgiver om. Jeg har eksempelvis fået igangsat studier af tekstilindustriens klimapåvirkning, hvordan vi i EU bedst kan samarbejde om sjældne sygdomme med fokus på børnecancer, hvordan vi i EU kan blive selvforsynende med ingredienser til kerneenergi, innovative metoder til fiskeri, som ikke skader naturen, og meget mere!

Kulturarv

Beskyttelse af historiske bygninger: I revideringen af EU’s bygningsdirektiv (EPBD) var jeg med til at sørge for, at vi beskytter vores kulturarv imod ødelæggende energieffektiviseringer. Forhandlingerne pågår i skrivende stund, men der er god udsigt til, at mine input til det nye direktiv overlever – også for den kulturarv, som endnu ikke har fået godkendelse af, at det er den.

Udenrigspolitik

Feministisk udenrigspolitik: I min rolle som EPP’s forhandler i Europa-Parlamentet for betænkningen om feministisk udenrigspolitik har jeg arbejdet for at sikre, at EU prioriterer ligestilling i sine egne institutioner samt i dets forhold til resten af verden. Betænkningen indeholdt værdifulde ideer og redskaber, der har potentiale til at skabe betydelig forandring. Det er afgørende for vores fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik, at vi tager skridt til at beskytte kvinder og piger mod at blive ofre i konflikter og krig. Betænkningen har sendt et stærkt politisk signal til andre EU-institutioner og medlemsstaterne.

Mit CV

Joberfaring

2019 – Europaparlamentariker for Det Konservative Folkeparti.
2008-20 Stifter og ejer af ArchiMed ApS
2005-08 Chef for Sundhed i Arkitema A/S
2004-05 Markedsansvarlig for Sundhed i COWI A/S
1999-04 Faglig vejleder på sundhedsvidenskab på SDU
1993-99 Områdeleder og sygeplejerske i Ejby Kommune
1996-04 Amtsrådsmedlem på Fyn
1990-96 Dansk Sygeplejeråd, amtsbestyrelsesmedlem og tillidsrepræsentant
1993 Middelfart Sygehus retspsykiatrisk afdeling

Bestyrelsesposter (aktuelle)

Teatermuseet i Hofteateret på Christiansborg
Ejerforeningen Wildersgade 26
Lukasstiftelsen, Hellerup

Bestyrelsesposter (tidligere)

Hospitalitet AS, Norge
Gloria Mundi Care ApS
VL73
Byggesocietetets Sundhedsudvalg
Hovedbestyrelsen, Det Konservative Folkeparti
Odense Teater
Svendborg Handelsskole
Døveskolen i Nyborg
FOF Middelbart
WeShelter – Socialt arbejde siden 1893
MeMover ApS

Uddannelser

2017 Påbegyndt Master i Teologi fra KU (pause på ubestemt tid)
2017 Certificeret sexolog
2009 Akkrediteret i evidensbaseret design fra Center for Health Design i USA
2008 Master i Ledelse og Innovation fra CBS og DPU
2004 Cand.scient. i sundhedsvidenskab fra SDU
1992 Sygeplejerske fra Odense Sygeplejeskole, Fyns Amt
1987 Samfundsmatematisk student